Selectie: Dorpsraad nieuws

Facelift voor Haagsemarkt in voorjaar 2019

1

In 2003 werd de Haagsemarkt heringericht. Na maanden een heuse zandbak te zijn geweest, waar zelfs een beachparty werd georganiseerd, herrees de Haagsemarkt als een Feniks uit zijn as. In het voorjaar van 2019, kort na carnaval, krijgt het hart van Princenhage opnieuw een facelift. Vanuit Princenhage Begroot en met ondersteuning van de Dorpsraad is twee jaar geleden de werkgroep Princenhage Centrum in het leven geroepen. Twee leden van deze werkgroep, Kok van der Weijden, lid van de Dorpsraad en Astrid Nouwens, voorzitter van de OVP (Ondernemers Vereniging Princenhage), leggen uit hoe de realisatie van een en ander tot stand…

Inpassingsplan Windenergie A16 ter inzage

0

Inpassingsplan Provinciale Staten stelden op 28 september 2018 het Inpassingsplan Windenergie A16 vast met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01. Het vastgestelde plan is op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Het maakt de komst van 28 windmolens langs de A16 mogelijk. Omgevingsvergunningen Om de windmolens te kunnen bouwen, hebben GS na vaststelling van het inpassingsplan omgevingsvergunningen verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hierin zijn maatwerkvoorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, zoals geluid- en slagschaduwhinder en verlichting. De verleende omgevingsvergunningen zijn op onderdelen veranderd ten opzichte van het ontwerp. Beschikbaarheid en inzage van stukken Het Inpassingsplan Windenergie A16…

Speciale gast bij de maandelijkse vergadering van de Dorpsraad Princenhage

0

Op maandag 8 oktober was wethouder Greetje Bos samen met wijkmanager Harrie Verhallen te gast bij de vergadering de Dorpsraad Princenhage. Speciale punten hebben wij met hen besproken zoals de leefbaarheid in ons mooie dorp in Breda en de inrichting van de openbare ruimte. Enkele onderwerpen die steeds weer terugkomen op de agenda van de dorpsraad, hoe houden wij het leefbaar en wat kan de inwoner daar zelf ook aandoen. Voorbeelden hebben wij genoeg maar daar moeten wij allemaal wel aan meedoen. Parkeer de aanhanger en caravan niet op een parkeerplaats of voor iemand zijn voordeur maar breng de aanhanger…

Informatieavond 19 juni voorlopig ontwerp Princenhage West

1

Voor Princenhage West is een voorlopig ontwerp gemaakt van de inrichting van de openbare ruimte na het rioolwerk. De gemeente geeft hier op dinsdag 19 juni van 19.30 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Koe, meer informatie over. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het voorlopig ontwerp, kunt u uw mening geven en vragen stellen. De komende jaren vervangt de gemeente het riool in Princenhage West, fase 2. Dit geeft kansen om de openbare ruimte te verbeteren. Dit in het kader van klimaatadaptatie (aanpassingen weersomstandigheden), zoals meer ruimte voor groen, biodiversiteit (verschillende soorten planten, insecten en dieren die samen een levendige natuur…

Algemene Vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u bij deze van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdagavond 10 april om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur Agenda 1. Opening & Mededelingen Voorzitter 2. Terugblik algemene vergadering 23 maart 2017 (Notulen) 3. Financieel verslag Dorpsraad 4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema 5. Samenvatting wijkagent 6. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Princenhage 7. Wat betekent de Stichting Cultuur voor Princenhage 8. Uiteenzetting van de plukroute door Princenhage 9. Nieuwe Sporthal voor Princenhage, stand van zaken 10. Wat wil Princenhage met de kermis wij horen graag…

Biologische fruitboom van €35,- nu voor €15,-

0

In 1942 is het dorp Princenhage onderdeel geworden van de gemeente Breda. Om dit feestelijk te vieren heeft de Stichting Princenhage 75 in samenwerking met de gemeente Breda een idee uitgewerkt om 75 bomen aan te planten in de woonwijk voor meer uitstraling en sfeer. Groen is goed voor de gezondheid van de mens en biedt tegelijkertijd een leefgebied voor diverse fauna zoals bijvoorbeeld vogels. Zes jubileumbomen in de wijk De gemeente heeft voor dit speciale jubileum, buiten de verschillende bomen in diverse projecten, zesjubileumbomen geschonken aan Princenhage. Het gaat hier om meerstammige lindebomen. De keuze voor deze soort is…

Politiek café in de Koe

1

Wat moet ik nou eens zeggen over het politiek café van donderdag 15 maart in de Koe ? Ze waren er alle 13. Alle dertien goed? Dat ligt er maar aan waar je politieke voorkeur ligt. Wie er zeker wél goed was, was Peter van der List, de spreekstalmeester van de avond. Met de nodige humor en gevatte opmerkingen was hij zeker de smaakmaker van de avond en hij leidde het debat uitstekend. Peter moest het ook maar doen met de stellingen die door het voorbereidend comité waren opgesteld. De eerste stelling was “Het muziekonderwijs in Breda wordt onbetaalbaar”. Dat…

Riolering burgemeester Sutoriusstraat wordt vervangen

0

In Princenhage wordt in heel veel straten de riolering vervangen. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken zijn er vrijdag 23 februari bomen gekapt in de burgemeester Sutoriusstraat. Bewoners werden hierover geïnformeerd door de Gemeente met een Breda Bericht. Er is nu een definitief ontwerp klaar voor de burgemeester Sutoriusstraat. Op 23 oktober 2017 was er al een bewonersbijeekomst, waar de bewoners konden meedenken en aandacht vragen voor bepaalde zaken. Dat heeft geresulteerd in een commentaarnota, waarin alle reacties van bewoners zijn gebundeld, met in de kolom ernaast de ambtelijke reactie. De commentaarnota kunt u hier lezen: Commentaarnota PH west VO dlg…

Kom naar het politiek café

0

Voor de derde maal organiseren wij een politiek café vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op woensdag 14 maart verandert de Vlaamsche Schuur van de Koe in een politieke arena waar de Bredase lijsttrekkers aan de tand zullen worden gevoeld. Met pittige stellingen over andere de zorg in Princenhage, handhaving van de leefbaarheid in het dorp, de dringende behoefte aan betaalbare huurwoningen en kritiek op bezuiniging op muziekonderwijs in Princenhage, dagen wij de lijsttrekkers uit hun standpunt te verdedigen. Ook u als kiezer krijgt de gelegenheid uw stem te laten horen en vragen te stellen! De Vlaamsche Schuur…

Visie Centrum Princenhage definitief

2

Onder het motto “Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud” is een werkgroep van betrokken burgers aan de slag gegaan om een visie op tafel te leggen over: – Waardeverhoging van De Haagsemarkt van Princenhage – De fysieke inrichting inclusief verkeerscirculatie en parkeren – Fysieke inrichting van de aanloopstraten (betere uitstraling en toegankelijker voor mindervaliden) Gedurende het gehele proces heeft analyse en onderzoek plaatsgevonden, uiteraard veel overleg en is er op gezette tijden aan iedereen gevraagd om input te geven. Na een proces van ongeveer anderhalf jaar heeft de werkgroep nu de definitieve visie gereed. …

1 2 3 6