Selectie: Dorpsraad nieuws

Informatieavond 19 juni voorlopig ontwerp Princenhage West

1

Voor Princenhage West is een voorlopig ontwerp gemaakt van de inrichting van de openbare ruimte na het rioolwerk. De gemeente geeft hier op dinsdag 19 juni van 19.30 tot 21.00 uur in gemeenschapshuis De Koe, meer informatie over. Tijdens de avond krijgt u uitleg over het voorlopig ontwerp, kunt u uw mening geven en vragen stellen. De komende jaren vervangt de gemeente het riool in Princenhage West, fase 2. Dit geeft kansen om de openbare ruimte te verbeteren. Dit in het kader van klimaatadaptatie (aanpassingen weersomstandigheden), zoals meer ruimte voor groen, biodiversiteit (verschillende soorten planten, insecten en dieren die samen een levendige natuur…

Algemene Vergadering Dorpsraad Princenhage

0

De Dorpsraad Princenhage nodigt u bij deze van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op dinsdagavond 10 april om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Koe, Ambachtenlaan 1, Vlaamse Schuur Agenda 1. Opening & Mededelingen Voorzitter 2. Terugblik algemene vergadering 23 maart 2017 (Notulen) 3. Financieel verslag Dorpsraad 4. Mutatie bestuursleden, zittingsschema 5. Samenvatting wijkagent 6. Hoe is het gesteld met de luchtkwaliteit in Princenhage 7. Wat betekent de Stichting Cultuur voor Princenhage 8. Uiteenzetting van de plukroute door Princenhage 9. Nieuwe Sporthal voor Princenhage, stand van zaken 10. Wat wil Princenhage met de kermis wij horen graag…

Biologische fruitboom van €35,- nu voor €15,-

0

In 1942 is het dorp Princenhage onderdeel geworden van de gemeente Breda. Om dit feestelijk te vieren heeft de Stichting Princenhage 75 in samenwerking met de gemeente Breda een idee uitgewerkt om 75 bomen aan te planten in de woonwijk voor meer uitstraling en sfeer. Groen is goed voor de gezondheid van de mens en biedt tegelijkertijd een leefgebied voor diverse fauna zoals bijvoorbeeld vogels. Zes jubileumbomen in de wijk De gemeente heeft voor dit speciale jubileum, buiten de verschillende bomen in diverse projecten, zesjubileumbomen geschonken aan Princenhage. Het gaat hier om meerstammige lindebomen. De keuze voor deze soort is…

Politiek café in de Koe

1

Wat moet ik nou eens zeggen over het politiek café van donderdag 15 maart in de Koe ? Ze waren er alle 13. Alle dertien goed? Dat ligt er maar aan waar je politieke voorkeur ligt. Wie er zeker wél goed was, was Peter van der List, de spreekstalmeester van de avond. Met de nodige humor en gevatte opmerkingen was hij zeker de smaakmaker van de avond en hij leidde het debat uitstekend. Peter moest het ook maar doen met de stellingen die door het voorbereidend comité waren opgesteld. De eerste stelling was “Het muziekonderwijs in Breda wordt onbetaalbaar”. Dat…

Riolering burgemeester Sutoriusstraat wordt vervangen

0

In Princenhage wordt in heel veel straten de riolering vervangen. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken zijn er vrijdag 23 februari bomen gekapt in de burgemeester Sutoriusstraat. Bewoners werden hierover geïnformeerd door de Gemeente met een Breda Bericht. Er is nu een definitief ontwerp klaar voor de burgemeester Sutoriusstraat. Op 23 oktober 2017 was er al een bewonersbijeekomst, waar de bewoners konden meedenken en aandacht vragen voor bepaalde zaken. Dat heeft geresulteerd in een commentaarnota, waarin alle reacties van bewoners zijn gebundeld, met in de kolom ernaast de ambtelijke reactie. De commentaarnota kunt u hier lezen: Commentaarnota PH west VO dlg…

Kom naar het politiek café

0

Voor de derde maal organiseren wij een politiek café vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op woensdag 14 maart verandert de Vlaamsche Schuur van de Koe in een politieke arena waar de Bredase lijsttrekkers aan de tand zullen worden gevoeld. Met pittige stellingen over andere de zorg in Princenhage, handhaving van de leefbaarheid in het dorp, de dringende behoefte aan betaalbare huurwoningen en kritiek op bezuiniging op muziekonderwijs in Princenhage, dagen wij de lijsttrekkers uit hun standpunt te verdedigen. Ook u als kiezer krijgt de gelegenheid uw stem te laten horen en vragen te stellen! De Vlaamsche Schuur…

Visie Centrum Princenhage definitief

2

Onder het motto “Een bruisend centrum als prettige verblijfplaats van en voor jong en oud” is een werkgroep van betrokken burgers aan de slag gegaan om een visie op tafel te leggen over: – Waardeverhoging van De Haagsemarkt van Princenhage – De fysieke inrichting inclusief verkeerscirculatie en parkeren – Fysieke inrichting van de aanloopstraten (betere uitstraling en toegankelijker voor mindervaliden) Gedurende het gehele proces heeft analyse en onderzoek plaatsgevonden, uiteraard veel overleg en is er op gezette tijden aan iedereen gevraagd om input te geven. Na een proces van ongeveer anderhalf jaar heeft de werkgroep nu de definitieve visie gereed. …

Publieksavond 11 juli over milieuonderzoek windmolens A16

0

Op 11 juli bent u welkom bij de inloopbijeenkomst over de komst van windmolens langs de A16. Hier worden de eerste resultaten van het m.e.r.-onderzoek (milieu effect rapportage) naar de beste plekken voor de windmolens gepresenteerd. De avond is vrij toegankelijk en vindt plaats in de Koutershof in Rijsbergen. U hoeft zich niet aan te melden Onderzoek naar effecten van windmolens Op dit moment onderzoekt de provincie Noord-Brabant, in nauw overleg met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert de milieueffecten van windmolens langs de A16. Er worden 11 mogelijke opstellingsvarianten onderzocht. Deze elf varianten zijn mede op basis van…

Nog 2 varianten windmolens langs A16 bij Princenhage in beeld

0

De stuurgroep windenergie van de provincie Noord-Brabant heeft het aantal varianten terug gebracht naar 11. De keuze werd gemaakt door de stuurgroep die gevormd wordt door gedeputeerde Erik van Merrienboer en de wethouders van de 4 gemeenten. Eerst waren er 24 varianten, in enkele varianten waren er windturbines gepland bij Princenhage. Er zijn 13 varianten afgevallen, waardoor er nog 11 over zijn die nader onderzocht gaan worden. Deze overgebleven varianten worden onderworpen aan een zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage). Voor de zomer 2017 moet de MER afgerond zijn. In het najaar nemen gedeputeerde staten een besluit. Bij de overgebleven…

Herinrichting Kerkpad van start

0

Er is lang over gesproken, veel over gezegd. Eindelijk gaan nu de werkzaamheden aan het kerkpad beginnen en wel op maandag 03 april . Het kerkpad (wat alleen in de volksmond bestaat, officieel staat het nergens als zodanig te boek) wordt volledig opnieuw ingericht. Het wordt een recht pad met nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en nieuwe verlichting. Hierover hebben we u al eerder bericht: Heeft u het vorige artikel gemist en benieuwd naar hoe het eruit komt te zien?: https://www.wijkbladprincenhage.net/blog/2017/01/04/hoe-gaat-het-kerkpad-veranderen-na-renovatie/

1 2 3 6